Тези условия формират основата за правоотношение между членовете и Европейско-арабската търговска камара („Камарата“ или «ЕАТК»). Продължавайки процеса на регистрация / присъединяване, вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези условия.

Критерии за членство

Членството в Камарата е отворено за лица, които извършват бизнес за своя сметка; компании, корпорации, фирми и други организации, ангажирани или заинтересовани от търговия, промишленост и спомагателни услуги; лица упражняващи професии, които имат интерес към търговията, промишлеността и спомагателните услуги; доброволни, социални и публични агенции, организации или органи, които имат интерес към търговията, промишлеността и спомагателните услуги.

Такси за членство

Срокът за членство е 12 месеца по дефиниция. Вие се съгласявате да платите абонамент, чиято сума се определя, като се използва официалната абонаментна таблица изпратена ви от ЕАТК при поискване. В края на срока имате възможност да подновите членството си, като платите допълнителен абонамент, въз основа на действащата към този момент абонаментна таблица.

Прекратяване на членството

Член може да прекрати членството си чрез писмено предизвестие най-малко един месец преди деня, в който следва да бъде записан следващият му абонамент.

Камарата ще има право да отмени вашето членство: ако неуредени такси, включително, но не само абонаментната такса, останат неплатени за период от три месеца след датата, на която се дължи плащането; ако сте се държали по неподходящ начин към други членове или към Камарата; ако чрез вашите действия вие сте накърнили репутацията или доброто име на Камарата; ако сте нарушили тези условия и / или Декларацията за законосъобразно поведение.

Групи от компании
Когато компания, която е част от група компании, кандидатства успешно за членство, това не дава право на компанията-майка или друго дъщерно дружество на компанията-майка да стане член. Всяко дружество от групата трябва да кандидатства отделно за членство или компанията-майка да вземе колективно членство, което обхваща всички части на групата.

Отделеност
Всяка разпоредба, съдържаща се в тези условия, е отделна от която и да е друга разпоредба и ако някоя част от която и да е разпоредба се установи за невалидна, незаконна или недействителна по някаква причина, това няма да засегне друга част от тази разпоредба или друга разпоредба, съдържаща се в тези условия, която продължава да има пълна сила и ефект.

Цялостност на споразумението
Тези условия заменят всички предишни споразумения, преговори, изявления и предложения, било писмени или устни, относно предмета на условията на вашето членство в Камарата.

Други преобладаващи условия
Вие също така се съгласявате да бъдете обвързани от устава на Европейско-арабската търговска камара и други подзаконови актове на Камарата, които могат да бъдат в сила в определен период от време.

Приложимо право
Тези условия се тълкуват в съответствие със законите на България и страните се подчиняват на изключителната юрисдикция на българските съдилища.

Трети лица
Не се предоставят права на лице, което не е страна по тези условия.

Възлагане
Нямате право да прехвърляте нито едно от вашите права или задължения съгласно тези условия без нашето предварително писмено съгласие. Ние ще имаме правото да възложим или да делегираме по друг начин всички или някои от нашите права или задължения съгласно тези условия след като сме ви уведомили.

Опровержение
Европейско-арабската търговска камара не ви дава никаква гаранция относно препоръки, които правим по отношение на трети страни и услугите, които те предоставят. Винаги трябва да удостоверявате самостоятелно статута на такива трети страни и годността на услугите, които те предоставят. Всички подразбиращи се гаранции и условия са изключени в максималната степен, разрешена от закона.

Европейско-арабската търговска камара Ви предоставя такива препоръки само въз основа на това, че всички представяния, гаранции и условия са изключени в максимално допустимата степен от закона (включително, без ограничение, условията, посочени в закона със задоволително качество , целесъобразност и използване на разумни грижи и умения, които, освен за това правно известие, биха могли да имат ефект по отношение на всяко сезиране или препоръка)

Събития
Всички събития трябва да бъдат резервирани и, когато се заплаща такса, трябва да бъдат платени предварително. Неспазването може да доведе до освобождаване на мястото ви за събитието.

Неучастието на събитие не ви дава право на възстановяване на сумата, освен ако не сте ни уведомили писмено за анулиране в рамките на графика, посочен във формуляра за резервация на съответното събитие. Всички други възстановявания са изцяло по преценка на Камарата.

Известия

Вие се съгласявате, че Камарата може да комуникира с вас по електронна поща, включително всякакви известия относно вашето членство, членски внос, подновяване или услугите на Камарата, използвайки имейл адреса, който сте предоставили по време на присъединяването или подновяването на вашето членство.

Грешки и пропуски
Полагат се всички мерки, за да се гарантира, че цялата информация в публикациите на Камарата, включително уебсайта и електронния бюлетин, е вярна. Все пак може да има грешки и ние се извиняваме за евентуално причиненото неудобство. Ако откриете грешка или пропуск, моля, уведомете ни и ние ще я проверим и коригираме възможно най-скоро. Подобни грешки и/или пропуски не могат да представляват основание за съдебни искове срещу Камарата.

Правила и условия за ползване на логото на ЕАТК

Членовете на Европейско-арабската търговска камара имат право да използват логото на Европейско-арабската търговска камара с добавката: „Член на“. Тези указания трябва да се спазват като условие за използването му. Те имат за цел да поддържат верен и идентичен вид на логото на Европейско-арабската търговска камара и да предотвратят злоупотребата с него.

  • Логото може да се използва за всякакви канцеларски материали, маркетингови материали, тръжна документация, превозни средства и инсталации.
  • Логото може да се използва в едноцветен или многоцветен вид.
  • В нито един момент използването и / или контекстът на логото не трябва да довеждат до лоша репутация на Европейско-арабската търговска камара. Европейско-арабската търговска камара ще има право да възложи на регистриран член да премахне логото, ако по своя абсолютна преценка установи, че продължаващата употреба вреди на доброто име и репутацията на Европейско-арабската търговска камара.
  • В нито един момент използването и / или контекстът на логото не трябва да се използват, за да се намекне, че Европейско-арабската търговска камара препоръчва или одобрява член или продукт.
  • Членовете могат да използват логото само докато са регистрирани в Европейско-арабската търговска камара. В случай че по някаква причина бъдат премахнати от регистъра, членовете трябва незабавно да се откажат от използването на логото.
  • Европейско-арабската търговска камара не носи отговорност за каквито и да било разходи, които могат да възникнат от изискването член да престане да използва логото.

Comments are closed.